مکانیزاسیون کشاورزی یعنی چه ؟

2- تعریف دومی نیز می توان از مقوله مکانیزاسیون کشاورزی ارائه کرد و آن استفاده از وسایل و ادوات مکانیکی و به عبارت کلی تر استفاده ار تکنولوژی روز در کشاورزی برای افزایش بهره وری با رعایت تمام جوانب می باشد .

3- مکانیزاسیون کشاورزی استفاده از تکنولوژی روز در کشاورزی برای رسیدن به توسعه پایدار است که در ادامه به تبیین بهتر موارد این تعریف می پردازیم :

در بعد مدیریتی با توجه به اینکه استفاده از این وسایل برای یک واحد زراعی و یابرای یک مجموعه بزرگ مثل یک کشورباشد می توان به بحث خردو کلان در مکانیزاسیون پرداخت .در بحث خرد با توجه به معنی خاص مکانیزاسیون ( معنی خاص که صرفاً شامل تکنولوژی ماشینی است درحالی معنی عام آن تمام تجزیه و تحلیل های کلی مرتبط با کشاورزی و مدیریت سیستم های تولید محصول را شامل می شود. )

تعداد و کیفیت وسایل و ابزار و چگونگی استفاده از آنها ، محاسبه هزینه ها و چگونگی تأمین آنها ( خرید ،اجاره ، شراکت ) و تطابق آنها با سایر وسایل در یک مزرعه مطرح است و اگر معنای عام مکانیزاسیون مد نظر باشد بحث خرد در مکانیزاسیون علاوه بر مدیریت فنی و ماشینی شامل مدیریت زراعی ، اقتصادی و ....  یک واحد زراعی نیز خواهد بود.اما در بحث کلان با توجه به معنی خاص مکانیزاسیون ، ضرورت و لزوم این مقاله برای کشور ،  تولید یا وارد کردن انواع ماشین ها و تکنولوژی های مختلف آموزشی و ترویجی و پذیرش اجتماعی آنها ، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی برای آنها در کل کشور ، اثرات کلی آنها روی ساختار اجتماعی و تولیدی و سایر ساختارها مطرح است .و اگر معنای عام مکانیزاسیون مد نظر باشد بحث کلان علاوه بر پرداختن به این سوالات و محدودیت ها در قسمت فنی و ماشینی به کلیه جوانب دیگر و تلاش برای ارائه جواب های مناسب برای آنها خواهد پرداخت.

- عبارت (( رعایت تمام جوانب یا رسیدن به توسعه پایدار)) در تعریف ، ضرورت تحقیق و مطالعه و مراقبت در این زمینه رابیش از پیش آشکار میسازد . برای این منظور لازم است حتی از کارشناسان و صاحب نظرانی خارج از سیستم های کشاورزی از جمله ، زیست محیطی ، جامعه شناسی و همچنین از تجربه های سایر کشورهای  پیشرودر این مورد استفاده کرد .

- افزایش بهره وری که در تعریف آمده است شامل بهره وری زمینی ، نیروی انسانی قدرت و کیفیت ماشینی ، شناخت و کنترل عوامل ناشناخته و افزایش بهره وری سیستم های جانبی باشد که هر کدام نقش بسزایی در افزایش تولید دارند .

ابعاد مدیریت فنی و اقتصادی :

در بحث خرد و یا به عبارتی در مدیریت خرد اکثر کارها اجرایی است و مدیریت فنی و تکنیکی حاکم است . در این بعد مدیر با خود کار و کارگران سرو کار دارد . لذا تجربه کاری و داشتن دانش فنی و کاربردی ، سهم بسزایی در موفقیت در این حالت دارد . در واقع مدیر فنی و تکنیکی همان کشاورز صاحب زمین و یا تکنسین کشاورزی است که بر نحوه انجام و تقسیم کارها و حتی گاهی اوقات تذکر بعضی نکات عملی به کارگران ، تهیه جدول کار و ......  نظارت دارد ولی در بحث کلان و یا به عبارتی مدیریت در بعد کلان شامل مطالعات و ارزیابی ها است و این مقوله به مسائل و تصمیم گیری های بلند مدت یک مجموعه و یا یک کشور می پردازد و بیشتر مدیریت استراتژیکی حاکم است و به مسائل کلانی از قبیل ، تغییر و یا توقیف فعالیت ها ، ایجاد شرکت ها و فعالیت های جدید برای حل مشکلات و مسائل موجود ، پیش بینی بازار در سال های آینده و تهیه برنامه های بلند مدت پرداخته می شود . در این حالت تصمیم گیری بسیار مهم و حساس است و یک اشتباه ممکن است خسارات جبران ناپذیری را باعث شود.

در بحث خرد چون منابع اطلاعاتی و فنی مشخص و در دسترس می باشد ، تصمیم گیری کافی نمی باشد و مسائل پیچیده و بعضی از پارامترهای نامشخص می باشند ،تصمیم گیری بر اساس استقرار و آزمون و خطا صورت می گیرد که در واقع یک تصمیم گیری غیر برنامه ریزی شده میباشد .منابع تصمیم گیری در بحث کلان شامل ، نتایج و جداول خلاصه شده از فعالیت های مدیریت های خردو نیز منابع خارجی از جمله گزارشهای مختلف دولتی ، بررسی جمعیت شناختی ، انتشارات بازرگانی ، بررسی های بازار ، موسسات و رسانه های عمومی می باشد . حال اگر اهمیت و   حساس بودن تصمیم گیری در مدیریت کلان از یک طرف و از طرفی دیگر خصوصیات خاص تصمیم گیری غیر برنامه ریزی شده که در این مدیریت  مطرح اهمیت مطالعه ، تحقیق و توجه به نتایج فعالیت ها و طرح ها ، رعایت تمام جوانب در کارها ، توجه به تجربه های داخلی و خارجی را بیش از پیش نشان می دهد . در واقع مدیریت های خردو کلان همان سطوح سه گانه مدیریتی یعنی سطح فنی  ( تکنیکی یا پایین ) سطح تاکتیکی ( میانی ) و سطح استراتژیکی  ( بالا ) می باشد . که بطور کلی آنها را در دو سطح خردو کلان مطرح کردیم .

منبع:

انجمن علمی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

http://mechuma.tikblog.com

/ 0 نظر / 38 بازدید