راستاکشت داراب

شرکت مکانیزاسیون کشاورزی

لیست 800 هکتار از اراضی تسطیح شده شهرستان داراب توسط شرکت راستا کشت در سال 89

  نام خانوادگی         نام روستا منطقه مساحت 1 ابراهیمی          امرالله مربوئیه فسارود 4 2 احمدی               حمید  برگان حومه 1.1 3 احمدی               حمید  برگان حومه 4.5 4 اسماعیلی         علی اکبر شهنان حومه 8.5 5 اسماعیلی         علی اکبر شهنان حومه 0 6 اسماعیلی         حسین شهنان حومه 3.4 7 امامی            مجید شهنان حومه 2 8 امیری            رضا بختاجرد حومه 0 9 برومند          اصغر براب حومه 2.43 10 بهرامی          نعمت شهنان حومه 3.25 11 بهرامی          نعمت شهنان حومه 4.85 12 بهمنی          ابراهیم بانوج حومه 8 13 پورابراهیم      ابراهیم ماریون حومه 5.8 14 پورابراهیم      ابراهیم ماریون حومه 3.5 15 پیرزاده          ابراهیم شهنان حومه 7.3 16 حاجیزاده        ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 43 بازدید
شهریور 92
1 پست
شهریور 90
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
15 پست
آبان 89
1 پست
تیر 89
1 پست
آمازون
1 پست
کوهن
1 پست
کلوخ_شکن
1 پست
کمبینات
1 پست
گاسپاردو
1 پست
pe_penta
1 پست
کشاورزان
1 پست
لندلولر
1 پست
کمباین
1 پست
تراکتور
1 پست
چغندرقند
1 پست
سال_89
1 پست
کشاورزی
1 پست
رزومه
1 پست
راستاکشت
1 پست